×
Δεν υπάρχουν προιόντα στο καλάθι σας.
My Cart! ΕΧΕΤΕ {{order.total_quantity}} ΠΡΟΪΟΝ(ΤΑ)
×
{{item.quantity}}
{{item.total_price}}
{{item.total_discounted_price}}
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
{{order.savings}}
ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
{{order.promo_discount}}
ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ:
{{order.extra_discount}}
ΣΥΝΟΛΟ:
{{order.cart_cost}}

210 3005 295

Για τηλεφωνικές παραγγελίες

6 άτοκες δόσεις

Εξόφληση παραγγελιών

Νέο Pharmacy295 στο McArthurGlen Designer Outlet

{{order.total_quantity}}

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού Centrum

 

1.   Στον διαγωνισμό που διοργανώνουν οι εταιρίες «PHARMACY 295 I.K.E», η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο, Αγ. Δημητρίου 295, με ΑΦΜ 998354517 ΔΟΥ Ηλιούπολης, και «GlaxoSmithKline Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «GSK CH ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΕ» η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι, επί της Λεωφόρου Κηφισιάς, αρ. 274, με Α.Φ.Μ. 800624724 (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών)  (εφεξής «Διοργανώτριες»), για το διάστημα 01/05/22 μέχρι και 20/05/22, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος (μόνο τα φυσικά πρόσωπα) που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό (εφεξής «Διαγωνισμός») οι εργαζόμενοι των εταιριών PHARMACY 295 I.K.E και CENTRUM.

2.    Οι Διοργανώτριες εταιρίες συμμετέχουν ως εξής: Η εταιρία «GlaxoSmithKline Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «GSK CH ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΕ» η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι, επί της Λεωφόρου Κηφισιάς, αρ. 274, με Α.Φ.Μ. 800624724 (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) διαθέτει το δώρο (Smartwatch XIAOMI MI Watch Black ) του Διαγωνισμού που θα αποδοθεί  στο νικητή, ο οποίος θα κερδίσει αγοράζοντας επιλεγμένα προϊόντα της CENTRUM. Η PHARMACY 295 I.K.E διαχειρίζεται το αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 και τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Η PHARMACY 295 I.K.E διεξάγει την ηλεκτρονική κλήρωση του παρόντος Διαγωνισμού και αναλαμβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης του νικητή του Δώρου (ή/και τον αναπληρωματικό του διαγωνισμού) και την παράδοση/διανομή του Δώρου σε αυτόν.  Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

3.    Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων όσων πραγματοποιήσουν αγορά 2 οποιονδήποτε προϊόντων της εταιρίας CENTRUM που θα βρουν στη σχετική ιστοσελίδα www.pharmacy295.gr και υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθούν τους αναρτημένους σε αυτήν παρόντες όρους του Διαγωνισμού, εφόσον τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων είναι σωστά ενημερωμένα και η επικοινωνία μαζί τους εφικτή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο).

4.    Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) Δώρο για όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Κάθε αγορά δίνει δικαίωμα μίας συμμετοχής στην κλήρωση.

5.    Σημειώνεται ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος α) είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα των στοιχείων που δίνει και β) έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο μια φορά σε αυτή την ενέργεια κατ’ αυτόν τον τρόπο

6.    Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της PHARMACY 295 I.K.E στον Αγ. Δημήτριο τη 23/05/2022 με βάση τα στοιχεία  των συμμετεχόντων, παρουσία τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από τρείς εκπροσώπους της PHARMACY 295 I.K.E. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την λήξη του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύονται οι Διοργανώτριες από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά των Διοργανωτριών. Οι Διοργανώτριες έχουν δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή συντμήσουν τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιήσουν ή μεταβάλλουν τους παρόντες όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσουν/ ακυρώσουν συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον όρο 12 του παρόντος. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον όρο 18 του παρόντος, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας. Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της PHARMACY 295 I.K.E (pharmacy295.gr) και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επισκέπτονται από καιρού σε καιρό τον Ιστότοπο της PHARMACY 295 I.K.E (pharmacy295.gr), σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στον όρο 18 του παρόντος, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων.

7.    Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν δυο (2) νικητές που θα κερδίσουν από ένα (1) Smartwatch XIAOMI MI Watch Black. Η PHARMACY 295 I.K.E (pharmacy295.gr)  θα αναλάβει να αποστείλει τα δώρα στους νικητές με την πραγματοποίηση μίας μοναδικής αποστολής.

8.    Το Δώρο δεν ανταλλάσσεται ολικώς ή μερικώς με χρήματα ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο Δώρο. Οι Διοργανώτριες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους εγγυώνται το αδιάβλητο της διαδικασίας και την ορθή τήρησή της. Το Δώρο που θα παραδοθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό και οι Διοργανώτριες  απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη από το νόμο ιδίως για τυχόν ελαττώματα και έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων  του Δώρου και δε φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη ή ατύχημα που τυχόν θα υποστεί οποιοσδήποτε νικητής από τη χρήση του Δώρου.

9.    Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς από την PHARMACY 295 I.K.E (pharmacy295.gr) εντός 1 (μια) εβδομάδας από την ημερομηνία πραγματοποίησης της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών κατά τα ανωτέρω. Κατά την εν λόγω επικοινωνία θα του δοθούν από την  PHARMACY 295 I.K.E (pharmacy295.gr) οδηγίες για την παράδοση και παραλαβή του Δώρου. Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Διοργανώτριες για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή  ή/και του αναπληρωματικού και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση στο τηλέφωνο που έχει δηλώσει.

10.    Στην περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο μέχρι την 30/05/2022 για να αποδεχθεί και παραλάβει το Δώρο του, τότε ο συγκεκριμένος νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου, και θα ειδοποιηθεί από τη PHARMACY 295 I.K.E (pharmacy295.gr) ο πρώτος κατά σειρά κλήρωσης Αναπληρωματικός, ώστε να αποδεχθεί το Δώρο του έως την 7/06/2022. Κατά την εν λόγω επικοινωνία θα του δοθούν από τη PHARMACY 295 I.K.E (pharmacy295.gr) οδηγίες για την παράδοση και παραλαβή του Δώρου του. Σε περίπτωση που οι ως άνω ταχθείσες προθεσμίες παρέλθουν άκαρπες και κάποιος είτε από τον νικητή είτε από τον αναπληρωματικό δεν αποδεχθούν εγκαίρως το Δώρο, τότε το Δώρο που τους αναλογεί απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των Διοργανωτριών.

11.    Το Δώρο θα παραδοθεί στο νικητή από τη PHARMACY 295 I.K.E (pharmacy295.gr), στη διεύθυνση την οποία θα δηλώσει κατά την επικοινωνία και μέσα σε εύλογο χρόνο από τη λήξη του Διαγωνισμού και την ανάδειξη του νικητή. Κατά την παράδοση θα συμπληρωθεί ειδικό έντυπο παραλαβής και θα υπογραφεί από τον νικητή ή/και αναπληρωματικό με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους, στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ., έναντι των Διοργανωτριών.

12.    Οι Διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης της ημέρας και ώρας της κλήρωσης, ορίζοντας νέα ημερομηνία, η οποία θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της PHARMACY 295 I.K.E (pharmacy295.gr) προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των Διοργανωτριών εταιριών.

13.    Οι Διοργανώτριες εταιρίες δεν φέρουν καμία ευθύνη για περιστατικά, που συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, επιδημίας, πανδημίας, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.) και τα οποία έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των απορρεουσών από το παρόν υποχρεώσεων, ενώ απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

14.    Οι Διοργανώτριες μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε κάθε περίπτωση, ακυρώνονται αυτόματα οι συμμετοχές στο Διαγωνισμό που δεν πληρούν τους παρόντες όρους.

15.    Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η PHARMACY 295 I.K.E (pharmacy295.gr) θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, των νικητών και των αναπληρωματικών [ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου] τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την   PHARMACY 295 I.K.E (pharmacy295.gr) ,  σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της συλλογής των αναγκαίων στοιχείων των συμμετεχόντων, της κλήρωσης των νικητών και αναπληρωματικών και της  απόδοσης των Δώρων, τη διενέργεια του Διαγωνισμού, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων των Διοργανωτριών και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ και στ), σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο). Τα προσωπικά δεδομένα του συνόλου των συμμετεχόντων θα τηρούνται από τη PHARMACY 295 I.K.E (pharmacy295.gr)  για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η CENTRUM δε θα λάβει γνώση των προσωπικών δεδομένων των λοιπών συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, του νικητή και του αναπληρωματικού  δε θα χρησιμοποιηθούν από τις Διοργανώτριες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πλην των ως άνω αναφερομένων και δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των Διοργανωτριών, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και για την παράδοση του Δώρου. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την  παράδοση του Δώρου, καθώς και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, πλην αυτών η τήρηση των οποίων επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους (απόδειξη δαπανών και τήρηση των παραστατικών για την παράδοση των Δώρων).
 

16 . Οι Διοργανώτριες δεν διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού γίνεται βάσει της συγκατάθεσής τους, που εκδηλώνεται δια της αποδοχής των όρων που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της PHARMACY 295 I.K.E (pharmacy295.gr), η δε συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί  είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην PHARMACY 295 I.K.E (pharmacy295.gr), στην έδρα της είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (τηλ. 2103005295) από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά το διάστημα 09:00 π.μ.-17:00 μ.μ).

17. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των Διοργανωτριών.

18.    Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους περιγραφόμενους στο παρόν όρους συμμετοχής και οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί και θα είναι ανηρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού  στην Ιστοσελίδα www.pharmacy295.gr. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την  ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων που αναρτώνται στην ως άνω ιστοσελίδα.

19.    Συμφωνείται ρητά ότι για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712).

20. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.

21. Η παράλειψη από κάποια από τις Διοργανώτριες να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.